Obchodní podmínky

firmy REPRESS, spol. s r.o.
se sídlem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín,
IČ: 46969951, DIČ: CZ46969951
zapsané v obchodním rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 7144
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese copy-color.cz

Obchodní, dodací a platební podmínky

firmy REPRESS, spol. s r.o.
se sídlem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín,
IČ: 46969951, DIČ: CZ46969951
zapsané v obchodním rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 7144

Předmětem kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodávka služeb a zboží s tím související (dále jen „zboží“), objednaných podle aktuální nabídky Prodávajícího. Toto zboží je buď na internetových adresách www.obchodRAZITEK.czwww.obchodPECIATOK.sk, www.sklepPIECZATEK.pl, www.COPY-COLOR.cz (eshopy webu www.REPRESS.cz), současně i v tištěným katalogích, které jsou k dispozici v sídle firmy – REPRESS Hodonín, popř. na pobočce COPYCOLOR.

Prodávající a Kupující se zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

Kupující zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ v každé objednávce. Součástí registrace jsou správně vyplněná data Kupujícího – vč. kontaktního telefonu.

Prodávající se zavazuje, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci. Na základě této registrace realizované na naší stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhranní a zde provádět objednávání zboží.

Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv. „storno“), má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.

Prodávající je oprávněn provést jednostranné započtení svých pohledávek vůči Kupujícímu. Způsobilé k započtení jsou i pohledávky Prodávajícího, které nejsou dosud splatné. Prodávající je oprávněn přistoupit k započtení ihned po vzniku své pohledávky.

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou, zálohovou platbou předem, nebo pomocí platební karty dle pokynů Prodávajícího.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a Kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. Na e-shopu jsou ceny aktualizovány podle platného kurzu Kč / €. Cena uvedená na e-shopu jako „Původní cena“, je cena, která je účtována zákazníkovi, pokud není kompletní objednávka vytvořena přes e-shop.
Pro případ, že bude Kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši, stanovené novelou nařízení vlády č.351/2013 Sb. v platném znění, která nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB (platné pro první den příslušného kalendářního pololetí), zvýšené o osm procentních bodů. Nad rámec těchto úroků se Prodávající s Kupujícím dohodl na smluvní pokutě z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a dále na jednorázové smluvní pokutě ve výši 500,-Kč za každou jednu fakturu, která zůstane neuhrazena déle než dvacet jeden den po řádném termínu splatnosti.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího nebo při osobní odběru Kupujícím. Jiný způsob dodání musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Prodávající se zavazuje umožnit Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci

Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Reklamačním řádem prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li Prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. V případě sjednání osobního odběru přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího převzetím zboží nebo prodlením Kupujícího s převzetím zboží. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem Kupujícího. Reklamace musí být písemná, doručená na adresu prodávajícího – REPRESS Hodonín, podle Reklamačního řádu prodávajícího.

Zákazníkům odebírajícím zboží osobně dopravu a manipulaci neúčtujeme. Za osobní odběr nelze pokládat odběr prostřednictvím třetí osoby – dopravce, který vyžaduje srovnatelné zabalení a označení zásilek, jako Česká pošta.
Při zvýšení tarifů České pošty či jiných specializovaných dopravců si vyhrazujeme právo tyto ceny jednostranně upravit.

Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši. Příkladem je rozesílání agenturních katalogů.

Obaly uváděné na trh v rámci tohoto závazkového vztahu splňují požadavky zákona o obalech č. 477/2001 Sb.

Případné agenturní slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové a internetové) ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci potisku.

Závazkový vztah smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem. Všechny případné spory, které by mohly vzniknout ze závazkových vztahů nebo v přímé souvislosti s nimi, budou rozhodovány soudem dle sídla Prodávajícího, tj. soudem v Brně.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018. Přijetím těchto obchodních podmínek se ruší veškeré předcházející obchodní podmínky, kterými se řídil vztah Prodávajícího a Kupujícího.

Ochrana osobních údajů

Aktualizovaným podmínkám týkající se ochrany osobních údajů dle legislativy GDPR se věnuje tato podstránka

Reklamační řád

Aktualizovaným podmínkám týkající se reklamačního řádu a podmínek se věnuje tato podstránka