Ochrana osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

I. SPRÁVCE

 1. Správcem vašich osobních údajů je společnost:

  REPRESS, spol. s r.o., IČ: 469 69 951, DIČ: CZ46969951, se sídlem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7144 /dále také jen jako „Společnost“/.
 2. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Jako fyzická osoba jste subjektem osobních údajů, které jsou zpracovávány. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace nebo kombinace informací, která umožní identifikovat konkrétní fyzickou osobu.
 4. Zpracování vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení, či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 5. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci, jejími společníky či statutárním orgánem, případně zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.
 6. Z důvodu toho, že Vám chceme poskytnout nejvyšší možný komfort v užívání našich webových stránek a profesionální servis v oblasti našich marketingových aktivit spolupracujeme na zpracování Vašich osobních údajů v těchto oblastech se společnostmi:
  • Faster CZ, spol. s r.o., IČ: 60722266;
  • FIRMADAT s.r.o, IČ: 26939576;
  • Google, Seznam, Facebook, Heuréka;
 7. Zpracovatelé dbají na pravidla ochrany osobních údajů stejně jako správce údajů.

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Společnost mohla uzavřít smlouvu, resp. poskytnout jinou službu. Společnost vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.
 2. Společnost zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:
  1. pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva
   • Jméno a příjmení;
   • Adresu;
   • E-mailovou adresu (IP adresu);
   • Telefon;
   • Bankovní spojení;
   • IČ a DIČ (u podnikající FO);
   • Kontaktní údaje na vaše zaměstnance;
   • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy;
   • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany;
  2. pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti, tj. neuzavřeli jste se Společností žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Společnosti pouze registrovali
   • Jméno a příjmení;
   • E-mailovou adresu;
  3. pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi
   • Jméno a příjmení;
   • E-mailovou adresu;
 3. Zpracovávané osobní údaje získá Společnost buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

III. COOKIES

 1. Na našich stránkách jsou používány „cookies“. Při prvním příchodu na naše stránky budete požádáni o souhlas s jejich užíváním. 
 2. Cookies“ jsou drobné soubory, které se ukládají v počítači či jiném zařízení uživatele a je možné jejich prostřednictvím analyzovat data o pohybu a preferencích uživatele na webových stránkách.
 3. Používané cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.
 4. Soubory cookie na tomto webu používáme k různým účelům:
  • Nezbytné – pro zajištění funkčnosti webu
  • Analytické – pro analýzu používání webu a sledování výkonu
  • Reklamní – pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení
 5. Cookies nemají za cíl identifikaci jedince, ale některé údaje, které shromažďují, mohou být považovány za „osobní údaje“, a proto jim poskytujeme ochranu a dbáme na jejich anonymizované používání.
 6. Deaktivaci cookies můžete provést v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, které se liší dle konkrétního výrobce. Musíme Vás, však upozornit, že deaktivací cookies může dojít k problémům s funkčností našeho webu. Zároveň pokud chcete využít cookies k prohlížení webových stránek, ale po opuštění počítače nechcete cookies dále ponechat v počítači, můžete je prostřednictvím prohlížeče vymazat v nastavení.

IV. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

 1. Osobní údaje je nutné zpracovat:
  1. pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva – za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací.
   Zákonným důvodem zpracování je tedy:
   • splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
   • splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR),
   • oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR), tj. zejména přímý marketing, kdy vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.),
   • udělení souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) např. pro případ zasílání obchodních sdělení, které nespadají do přímého marketingu, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky zboží nebo služeb třetích osob;
  2. pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti, tj. neuzavřeli jste se Společností žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Společnosti pouze registrovali, je zákonným důvodem zpracování udělení vašeho souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.
  3. pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi, je zákonným důvodem zpracování splnění (před)smluvní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

V. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu:
  • v případě uzavření smlouvy budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu nebo zboží; máte však kdykoli právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,
  • v případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů,
  • v případě, kdy jste pouze vyplnili kontaktní formulář, nedošlo-li k následnému uzavření smlouvy, po dobu 3 let, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracování.
 2. Nesouhlas (námitku) se zpracováním vašich osobních údajů můžete zaslat Společnosti písemně na adresu Společnosti či e-mailem na adresu gdpr@repress.cz.

VI. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:
  • dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
  • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti.
 2. V případě, kdy jste se Společností uzavřeli smlouvu, mohou vaše osobní údaje zpracovávat také:
  • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
  • společnosti ve stejné skupině jako je Společnost,
  • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám, a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,
  • poskytovatelé platebních brán,
  • dopravci,
  • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy,
  • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá.
 3. Společnost nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VII. VAŠE PRÁVA

 1. V rámci zpracování osobních údajů Společností máte právo:
  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje Společnost zpracovává,
  • požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u Společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit („Přístupem k osobním údajům“ se rozumí právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, seznam příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování),
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají,
  • požadovat po Společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování (Toto právo máte při splnění alespoň jedné z podmínek: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti),
  • přenést vaše osobní údaje k jinému správci (jinými slovy Máte právo na přenositelnost údajů neboli možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Váš týkají a jež jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili. Zároveň máte, pokud požádáte, i právo na to, abychom předali Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné, a to za následujících podmínek: jedná se o zpracování založené na právním důvodu, souhlasu, či smlouvě a zároveň se zpracování provádí automatizovaně. Při vyhovění právu na přenositelnost nesmíme nepříznivě ovlivnit práva a svobody jiných osob.),
  • odvolat souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
  • v případě zpracování z důvodu oprávněného zájmu Společnosti vznést námitku (Po vznesení námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné, oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.),
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111; www.uoou.cz.
 2. Nechceme zklamat Vaši důvěru, kterou jste nám projevili předáním Vašich osobních údajů, a proto slibujeme, že budeme dělat vše, co bude v našich silách, abychom Vašim údajům poskytli nejvyšší možnou míru zabezpečení.
 3. Vaše údaje budou zpracovávat pouze ti naši zaměstnanci či dodavatelé, kteří je nutně potřebují ke své činnosti tak, abychom Vám mohli vždy poskytnout ty nejlepší služby a zboží. Ostatní zaměstnanci k Vašim údajům nebudou mít přístup.
 4. Současně je pro nás samozřejmostí nejvyšší možná míra technického zabezpečení, kterou budeme neustále zvyšovat tak, abychom mohli Vašim osobním údajům vždy poskytnout nejvyšší standard bezpečnosti.

Dne 1. 4. 2024
REPRESS, spol. s r.o., IČ: 469 69 951