Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád společnosti REPRESS, spol. s r.o., IČ: 469 69 951, DIČ: CZ46969951, se sídlem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7144 /dále také jen jako „Dodavatel“/
 2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění /dále také jen jako „reklamace“/ v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi odběratelem a dodavatelem, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 3. Na odběratele, který není spotřebitelem může dodavatel aplikovat přiměřeně ustanovení tohoto reklamačního řádu, nestane-li se tak, práva plynoucí z odpovědnosti za vady se řídí smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a odběratelem a příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

 1. Odběratel může uplatnit reklamaci písemně poštou na adrese sídla prodávajícího, telefonicky na tel. č. (+420) 518 341 700, (+420) 777 341 300, nebo e-mailem na adrese repress@repress.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje odběratel nákupním dokladem. Odběratel k uplatnění reklamace použije nejlépe níže uvedený vzorový formulář, který je reklamujícímu k dispozici na webových stránkách společnosti REPRESS, spol. s r.o., www.repress.cz, není to však jeho povinností.
 2. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna prodávajícího uvedená výše v čl. II. odst. 1. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list dodavatele, je místem pro uplatnění reklamace vždy provozovna dodavatele uvedená výše v čl. II. odst.1.
 3. Pro urychlení reklamačního řízení je vhodné, aby kupující uvedl následující údaje:
  • Organizace, kontaktní osoba (telefon, mail)
  • Kód položky dodavatele a/nebo interní kód položky
  • Název položky reklamovaného produktu
  • Reklamované množství (ks)
  • Číslo objednávky dodavatele
  • Číslo DL/faktury dodavatele
  • Důvod reklamace
  • Fotodokumentaci
  • Požadavek zákazníka
 4. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 5. Odběratel je povinen zboží při jeho dodání zkontrolovat a jeho převzetí potvrdit v dodacím listu, případně dokumentu dopravce dodací list nahrazujícímu (např. přepravní list). Bezprostředně zjištěné neshody zboží (v jeho kvalitě, množství, obalech apod.) odběratel zaznamená v týchž dokladech (včetně data pořízení záznamu a identifikace osoby, která zápis pořídila (podpis).
 6. Dodavatel je povinen předat odběrateli potvrzení o tom, kdy odběratel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při vrácení reklamovaného zboží, nebo zajištění a předání vzorků prokazující vadu zboží.
 8. Dodavatel rozhodne o reklamaci v nejkratší možné době, s ohledem na složitost reklamace potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 9. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je dodavatel povinen odběrateli písemně potvrdit.
 10. Odběratel je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je dodavatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet odběratele. O tomto postupu musí dodavatel odběratele předem informovat a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. Dodavatel je oprávněn zboží odběrateli nevydat, pokud nebyla uhrazena celá částka za případnou opravu zboží a skladné. V případě, kdy odmítne odběratel za těchto okolností zboží převzít, byla-li by např. cena opravy spolu se skladným vyšší než hodnota zboží, je dodavatel oprávněn zboží prodat třetí osobě a vzniklé náklady, které tímto způsobem dodavateli vznikly prodejem třetí osobě uspokojit. Na tuto skutečnost musí být odběratel předem upozorněn.
 11. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, základním předpokladem uplatnění reklamace neshod (vad) zboží je předložení (doručení) celého reklamovaného množství zboží v původních obalech, s původním identifikačním označením balení i samotného zboží k posouzení a její písemné oznámení dodavateli. 
 12. Pokud odběratel již původním obalem zboží nedisponuje a rozhodl se o zaslání reklamovaného zboží zpět dodavateli prostřednictvím přepravce, pak ve vlastním zájmu, nechť odběratel zboží zabalí tak, aby bylo zboží dostatečně chráněno před poškozením v průběhu přepravy a v souvislosti s tím, nechť odběratel zajistí i označení přepravovaného zboží potřebnými symboly (např. křehké).    
 13. Reklamace uplatněná po uplynutí záruční doby nebo reklamace, kdy kupující neposkytne reklamovaný produkt k posouzení, případně neposkytne při jejím řešení nezbytnou součinnost, nebo není možné identifikovat datum výroby, nebudou uznány. 
 14. Odběrateli bude reklamace zamítnuta, pokud uplatní reklamací vadu, která byla vytýkána již v minulosti a byla na ni poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

III. Rozsah práv z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti dodavatele a odběratele ohledně záruky dodavatele za jakost zboží při převzetí a práva odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. /dále také jen jako „občanský zákoník“/ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele /dále také jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“/.
 2. Dodavatel odpovídá odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá odběrateli, že v době, kdy odběratel zboží převzal:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,
  • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodného skladování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození odběratelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. III. odst. 2. výše, může odběratel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části dodaného zboží, může kupující požadovat jen výměnu skutečně vadného zboží; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
 6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má odběratel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má odběratel i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li odběratel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Odběratel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy odběrateli působilo značné obtíže.
 8. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud odběratel vadu sám způsobil.
 9. Dodavatel poskytuje záruku odběrateli, který není spotřebitelem, jen v případě, že je to u dodaného zboží výslovně uvedeno. Záruční lhůta pro odběratele – spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
 10. Odběratel svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Dodavatel neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud odběratel zboží užívá, ačkoli o vadě ví. Uplatní-li odběratel vůči dodavateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a odběratel je nemůže užívat.
 11. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi odběratelem a dodavatelem.
 12. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má odběratel právo:
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.
 13. Odběratel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže odběratel změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li odběratel opravu vady a dodavatel sdělil kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li odběratel své právo včas, má práva podle čl. III. odst. 12. až III. odst. 14.
 14. Dodavatel odpovídá i za vady vzniklé v době dvou let od převzetí zejména tam, kde se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí dle čl. III. odst. 2.
 15. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by odběratel smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
 16. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má odběratel dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).
 17. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má odběratel bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 18. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má odběratel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 19. Dokud odběratel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí odběrateli způsobit nepřiměřené náklady.
 20. Neodstraní-li dodavatel vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může odběratel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže odběratel změnit bez souhlasu dodavatele.
 21. Poskytl-li dodavatel nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech dodavatele z vadného plnění, záruční list nebo smlouva nestanoví něco jiného.
 22. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má odběratel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. 
 23. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním reklamace. 
 24. Současně ani dodavatel nemá nárok vůči odběrateli (spotřebiteli) na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněnou reklamací (To neplatí v případě, kdy lze dovozovat, že se jednalo o zjevné zneužití práv ze strany odběratele – spotřebitele, např. při opakované bezdůvodné reklamaci).
 25. Dodavatel vydá odběrateli – spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 
 26. Nedojde-li k dohodě mezi odběratelem a dodavatelem, může se odběratel obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů (například www.vasestiznosti.cz), případně na příslušný soud.
 27. Odběratel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 28. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle čl. III. odst. 24. se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s dodavatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u dodavatele poprvé.
 29. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád byl vypracován v souladu s platnou právní úpravou, zejména s úpravou obsaženou v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele.
 2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
 3. Reklamační formulář je ke stažení zde.

Tento reklamační řád je účinný ode dne 1. 4. 2024

Dne 1. 4. 2024
REPRESS, spol. s r.o., IČ: 469 69 951